PB Psycholoog

Algemene voorwaarden

Terug

Algemene voorwaarden voor dienstverlening door pb psycholoog, onderdeel van de eenmanszaak Inzicht en Ontwikkeling, gevestigd te Nuenen.

Definities:

1.     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.     De Psycholoog: de psycholoog die verbonden is aan de eenmanszaak

b.     De Cliënt: de contractspartij (opdrachtgever) die de opdracht geeft aan de Psycholoog;

c.     Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) die pb psycholoog voor de uitvoering van de opdracht met Cliënt is overeengekomen, exclusief verschotten en kantoorkosten ingeval de werkzaamheden plaatsvinden op een andere locatie dan het Kantoor te Nuenen;

d.     Kantoor: het kantoor te Nuenen op het adres Everard van Doernelaan 5, 5671 EC Nuenen.

e.     Verschotten: de onkosten die de betrokken Psycholoog in het belang van de opdracht maakt (onder verschotten wordt in ieder geval gerekend reiskosten en kosten zoals uitbesteding van  onderdelen van de opdracht bij andere organisaties).

Toepasselijkheid:

2.     De bedingen in de algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van:

I.        Pb psycholoog, onderdeel van eenmanszaak Inzicht en Ontwikkeling, drs. A.J.P. Brombacher MSc.

II.        in het voorkomende geval voor ingeschakelde hulppersonen.

3.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken Psychloog aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

4.     De overeenkomst van Opdracht wordt uitsluitend door Cliënt verstrekt aan de betrokken Psycholoog. Uitsluitend de Psycholoog die de opdracht heeft aanvaard, heeft als opdrachtnemer te gelden. De eenmanszaak geldt nimmer als opdrachtnemer en wordt niet door een opdracht met een Cliënt gebonden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten die door een Cliënt aan de Psycholoog worden verstrekt. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar in de van opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.     Niet alleen de Psycholoog, maar ook alle vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Opdracht:

6.     De overeenkomst (van Opdracht) komt pas tot stand nadat de Psycholoog de opdracht van Cliënt heeft aanvaard. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.     De betrokken Psycholoog zal bij de uitvoering van de verleende opdracht, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

8.     De Cliënt geeft de betrokken Psycholoog op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang kunnen zijn, te overleggen.

9.     De Cliënt vrijwaart de betrokken Psycholoog dan wel de eenmanszaak tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder mede begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die door de betrokken Psycholoog voor de Cliënt zijn verricht, in het bijzonder indien deze aanspraken het gevolg zijn van door de Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Declaratie:

10.   Voor de uitvoering van een opdracht is de Cliënt het Honorarium, vermeerderd met Verschotten, eventuele kantoorkosten indien de werkzaamheden niet plaatsvinden op het Kantoor te Nuenen, en omzetbelasting (btw) verschuldigd. Verrichte werkzaamheden zullen in beginsel maandelijks, gespecificeerd in rekening worden gebracht middels een factuur (declaratie).

11.   Indien de Cliënt van mening is dat het Honorarium niet op een correcte wijze is vastgesteld, dient de Cliënt binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te reclameren. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen wordt ervan uitgegaan dat de Cliënt geen bezwaren heeft tegen de declaratie en vervalt het recht op begroting door de rechtbank of een andere instantie.

12.   De betrokken Psycholoog is gerechtigd van de Cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

13.   Het overeengekomen Honorarium kan jaarlijks op de eerste dag van elke volgend kalenderjaar door de betrokken Psycholoog wordt gewijzigd.

Betaling:

14.   De (voorschot) declaraties van de betrokken Psycholoog dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de wettelijke handelsrente verschuldigd.

15.   Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de betrokken Psycholoog gestelde bankrekening, dan wel betaling in contanten (tot het, op het moment van betaling in de advocatuur algemeen aanvaard maximum bedrag) tegen een behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de Cliënt.

16.   Indien de betrokken Psycholoog invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, van die invordering – ten bedrage van 15 %  met een minimum van € 100,- per openstaande declaratie – ten laste van de Cliënt

17.   Bij niet betaling van het Honorarium, is de betrokken Psycholoog gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de volledige betaling van de openstaande facturen (met inbegrip van de eventueel verschuldigde invorderingskosten) heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de eenmanszaak en de betrokken Psycholoog voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Aansprakelijkheid:

18.   De aansprakelijkheid van de betrokken Psycholoog, en voor alle personen die voor de eenmanszaak of de betrokken Psycholoog werkzaam zijn, is in haar totaliteit te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

19.   Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit.

20.   Bij het inschakelen van derden zal de betrokken Psycholoog steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De betrokken Psycholoog dan wel de eenmanszaak is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.

Overige:

21.   Op de dienstverlening van de betrokken Psycholoog dan wel de eenmanszaak is de “klachtprocedure van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)” van toepassing, welke op verzoek zal worden toegezonden.

22.   Indien een vertaling van deze voorwaarden is verschaft, is de Nederlandse tekst bindend.

Toepasselijk recht:

23.   De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die niet minnelijk kunnen worden beslecht zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost Brabant.